Try the NEW www.appolearning.com!

BJJ Side Control Attacks - Jiu

Sports

by Jiu Jitsu Association Marcello's BJJ Coach


Screenshots


Developer Notes

Brazilian Jiu JItsu Side Control Attacks
Brazilian Jiu Jitsu Black Belt Marcello C. Monteiro teaches how to attack from the side control position. Learn how to control your opponent when you are on top in side control, how to get points by attacking with the knee and mount positions, how to...